Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Analiza vode za piće

Analiza vode za piće je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Analizom vode za piće ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke. Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju  definiran je obim analiza i odeđene su maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za svako svojstvo. Voda je zdravstveno ispravna kada su izmjerene vrijednosti ispitivanih svojstava ispod MDK vrijednosti.

Varkom d.d. u sklopu RJ Vodovod ima vlastiti interni laboratorij koji je dobro opremljen za svakodnevnu kontrolu vode na izvorištima i vodoopskrbnim objektima. Uz to se uzorci vode sa svih izvorišta daju na ispitivanje u obimu revizijskog monitoringa u ovlaštene laboratorije Zavoda za javno zdravstvo. Kontrolu nad cijelim vodoopskrbnim sustavom radi Sanitarna inspekcija i Zavod za javno zdravstvo.

U tablici su prikazane vrste analiza te svojstva koje one obuhvaćaju prema navedenom pravilniku.

Vrste i obim analiza uzoraka vode za piće.

SVOJSTVA

ANALIZA «A»
redoviti monitoring

ANALIZA «B»
proširena

ANALIZA «C»
revizijski monitoring

Organoleptička i fizikalno-kemijska

mutnoća, boja,miris, okus, temperatura, pH, elektrovodljivost, slobodni rezidualni klor, utrošak KMnO4

Svi iz «A»+ ukupna, stalna i karbonatna tvrdoća

Svi iz «B» + isparni ostatak (105°C), hidrogenkarbonat, sumporovodik, ukupne suspenzije

Kemijske tvari

Amonijak, nitriti, nitrati, kloridi

Svi iz «A»+ sulfati, željezo, mangan, kalcij, magnezij

Svi iz «B» + fluoridi, kloriti, anionski i neionski tenzidi, bromati, TOC, mineralna ulja, mangan, bakar, cink, kalij, natrij, fenoli, THM ukupni, tetrakloreten, trikloreten, PAH, fosfati, silikati, bromat, ugljikovodici

Mikrobiološka

Ukupni koliformi,  enterokoki, broj kolonija na 22°C i 37°C, Escherichia coli

Svi iz «A» + Pseudomonas aeruginosa,

Svi iz «B» i enterovirusi

Toksične tvari

-

-

Arsen, aluminij, kadmij, krom, kobalt, antimon, barij, selen, srebro nikal, pesticidi, cijanidi, olovo, živa, aluminij, vanadij, berilij, 1,2-dikloretan, benzen

Radioaktivnost

-

-

tricij

Ukupno

19

27

127

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi