Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Povezano društvo AQUATEHNIKA d.o.o objavljuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke Uprave – direktora AQUATEHNIKA d.o.o. od 28.09.2018. godine, AQUATEHNIKA d.o.o., 90170806233, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41,

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1.Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora AQUATEHNIKA d.o.o., na lokaciji Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, ukupne neto površine 24.700 m2, koji se u naravi sastoji od:

red. br. 1.1., uredskih prostora na 1. katu poslovne zgrade, neto površine 600 m2,

red. br. 1.2., mehaničke radione u prizemlju poslovne zgrade – istočna strana, neto površine 300 m2,

red. br. 1.3., natkrivenog parkirališta (nadstrešnice) za teretna vozila u prizemlju poslovne zgrade – južna strana, neto površine 500 m2,

red. br. 1.4., asfaltiranog industrijskog dvorišta (pristupni put + mogućnost parkiranja osobnih vozila), neto površine 3600 m2,

red. br. 1.5., neasfaltiranog industrijskog dvorišta, neto površine 19700 m2.

Poslovni prostori pod red. br. 1.1., 1.2., 1.3., i 1.4., sastavni su dijelovi kat. čest. 5984/1, zk. ul. 15115, kat. općina Varaždin (u osnivanju), a poslovni prostor pod red. br. 1.5. sastavni je dio kat. čest. 5979, 5976/1, 5976/2, 5976/4, 5984/4, i 6130/5, zk.ul. 15658, kat. općina Varaždin (u osnivanju). Poslovni prostori međusobno su povezani te čine funkcionalnu cjelinu.

Namjena zakupa prostora: obavljanje uslužnih i proizvodnih djelatnosti. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju, a početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 6.000,00 EUR (slovima: šesttisuća EURO), preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

2. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na razdoblje od minimalno 5 godina.

3. Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava u uređenje poslovnog prostora za vrijeme njegova korištenja.

4. Natjecatelji su dužni položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne zakupnine na IBAN: HR3023400091110381484, model: HR64, poziv na broj: 5045-OIB ponuditelja, s naznakom: »Svrha uplate: jamčevina – AQUATEHNIKA d.o.o.«

5. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe (navesti kontakt osobu i broj telefona/mobitela), kao i broj računa na koji se uplaćuje povrat jamčevine,

b) preslik važeće osobne iskaznice (za domaće fizičke osobe), preslik putovnice (za strane fizičke osobe),

c) izvornik izvatka iz sudskog registra (za domaće pravne osobe), odnosno obrtnice za fizičke osobe,izvornik izvatka iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (za strane pravne osobe), sve ne starije od 30 dana od objave ovoga natječaja.

e) ponuđenu mjesečnu zakupninu u eurima, preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan ponude,

f) dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 (za domaće pravne osobe i obrtnike) ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja, u izvorniku ili ovjerenom presliku

g) vrstu djelatnosti koju bi natjecatelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti

h) dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja osim ispunjenja natječajnih uvjeta sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine.

7. Ponuda za natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za javni natječaj – ne otvaraj“, na adresu: VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

8. Razgledavanje nekretnina održati će 09.10.2018. godine od 13:00 do 14:00 sati.

9. Rok za podnošenje ponude je 12.10.2018. godine. u 12:00 sati.

10. Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

11. Otvaranje ponuda, njihov pregled i usporedbu, obavit će Uprava – direktor AQUATEHNIKA d.o.o. nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno. O rezultatu natječaja sudionike će se obavijestiti pisano, najkasnije u roku od 30 dana od otvaranja ponuda.

12. Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od dostave obavijesti o rezultatima natječaja, dok se položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

13. Ako natjecatelji čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

14. AQUATEHNIKA d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

15. Najpovoljniji ponuđač dužan je najkasnije u roku od 15 dana nakon poziva preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu.

16. Odabrani ponuđač obvezan je na utvrđeni iznos zakupnine platiti porez na dodanu vrijednost

AQUATEHNIKA d.o.o.

Aquatehnika_oglas-zakup_poslovnih_prostora.pdf

Na vrh
Korisni linkovi