Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Otvorenje Nadzorno upravljačkog centra Varkoma

Sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 56/13.) Varkom d.d. od 01.01.2014. godine ima status javnog isporučitelja vodne usluge. To znači da ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Nadalje, „Uredbom o uslužnim područjima“ (NN 67/14.) cijelo područje Varaždinske županije određeno je kao jedinstveno uslužno područje koje treba imati jednog javnog isporučitelja vodne usluge. Putem nadležnog Ministarstva i Hrvatskih voda u narednom će se periodu koordinirati aktivnosti u provedbi ovih zakonskih određenja.

Danas, Varkom d.d. distribuira pitku vodu na područje 26 jedinica lokalne samouprave Varaždinske županije, u što su uključeni gradovi Varaždin, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice te dio područja Grada Lepoglave. Isporučuje se i količina do 5 lit/sek. za potrebe Grada Sveti Ivan Zelina u Zagrebačkoj županiji.

Potrošnja pitke vode iz sustava kreće se do 7.000.000 m3/godišnje od čega je 75% potrošnja domaćinstava, a 25% industrija.

Pokrivenost sustavom vodoopskrbe je 100% za područje Grada Varaždina, dok je cjelokupno područje Varaždinske županije pokriveno 83%. Potreba za izgradnjom sustava najznačajnija je na južnom području Županije i dijelovima pograničnog područja s Republikom Slovenijom.

Na prostoru Varaždinske županije još uvijek djeluje gotovo 70-tak lokalnih vodovoda od kojih većina ima značajne poteškoće u funkcioniranju zbog loše kvalitete vode ili dotrajalosti sustava distribucije.

Lokalni vodovodi u nadležnosti su samih korisnika i čelnika jedinica lokalnih samouprava.

U vodoopskrbnom sustavu iz nadležnosti Varkom-a izgrađeno je ukupno 1.400 kilometara cjevovoda u profilima od 100 do 900 mm. Izgrađeno je 16 vodosprema ukupnog korisnog volumena 15.000 m3.

Za potrebe vodoopskrbnog sustava Varaždin voda se eksploatira iz Dravskog aluvijalnog bazena i to putem tri vodocrpilišta – Varaždin, Bartolovec, Vinokovščak te izvorište Belski dol.

Danas, centralno je vodocrpilište Bartolovec. Vodocrpilište Bartolovec započelo je s radom 1972. godine kao inicijalno mjesto vodoopskrbnog sustava Varaždinske Toplice. Proširenje vodocrpilišta Bartolovec započelo je 1993. godine izvedbom prvog dubokog zdenca kojim je zahvaćena voda drugog vodonosnog sloja do dubine 100 metara. Problematika nitrata na vodocrpilištu Varaždin uvjetovala je daljnji razvoj vodocrpilišta Bartolovec do kapaciteta od 500 lit/sek.. Izvedeno je ukupno 9 zdenaca od čega 4 iz dubokog vodonosnog sloja (100 metara) i 5 iz plitkog vodonosnika (do 40 metara).

U periodu 1996. do 2002. godine izgrađivano je vodocrpilište Vinokovščak. Izgrađena su tri zdenca ukupnog kapaciteta 150 lit/sek.. Lokacija je predviđena za daljnji razvoj.

Vodocrpilište Varaždin je najstarije vodocrpilište, s ukupno izgrađenim kapacitetom crpljenja 750 lit/sek. i do 2002. godine bilo je u ulozi glavnog vodocrpilišta sustava. Zbog svima nam poznate problematike povišene koncentracije nitrata, danas je u pogonu duboki zdenac kapaciteta 50 lit/sek. s ugrađenom opremom za denitrifikaciju.

Voda distribuirana iz sustava prema potrošačima kontinuirano je dobre kvalitete i odgovara svim zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Kvaliteta vode svakodnevno se prati putem vlastitog laboratorija, koji ima status ovlaštenog laboratorija proizvođača prema Rješenju Ministarstva zdravstva.

Godišnje se u laboratoriju ispita 2.200 uzoraka vode iz zdenaca, vodospremnika i mreža. Osim u Varkom-u kontrola se radi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo na svim zdencima u obimu analize „C“ i to na ukupno 126 pokazatelja kvalitete.

Sustav Regionalnog vodovoda Varaždin na visokoj je razini tehnološke izgrađenosti i opremljenosti. Svi objekti u sustavu opremljeni su sustavom nadzora i daljinskog upravljanja. Iz Dispečerskog centra u Varaždinu nadzire se i upravlja radom svih objekata u sustavu – 16 vodosprema, 28 precrpnih stanica, svi vodozahvati na vodocrpilištima i 24 mjerno regulacijske točke na transportnim cjevovodima. Ukupno 92 objekta.

Nadzor i daljinsko upravljanje sustavom omogućuje optimalizaciju pogona, prvenstveno kroz kontrolu i smanjenje gubitaka pitke vode. Omogućena je brza detekcija, lociranje i popravak kvarova na vodoopskrbnoj mreži.

Centralni objekt sustava je Dispečerski centar na vodocrpilištu Varaždin. Sami objekt izgrađen je 70-tih godina prošlog stoljeća, već tada zavidno arhitektonski oblikovan, ali i suvremeno opremljen, u to vrijeme dostupnom opremom, koja je omogućavala nadzor rada dijela sustava, bez mogućnosti upravljanja radom crpki i opreme.

Protekom vremena sama građevina, a i ugrađena oprema su zastarjeli i zahtijevali su temeljitu rekonstrukciju.

S tim ciljem Varkom d.d. pribavio je projektnu dokumentaciju i ishodio potrebite dozvole za rekonstrukciju građevine i nabavu suvremene opreme za nadzor i upravljanje sustavom. Glavni projekt izrađen je od Ureda ovlaštene arhitektice Karmen Ernoić iz Varaždina.

Početkom 2013. godine provedeno je javno nadmetanje i za najpovoljnijeg ponuditelja izabrana je tvrtka „Elektrocentar Petek“ d.o.o. iz Ivanić Grada.

Ukupna je vrijednost radova 4.230.000,00 kn (zajedno s PDV-om).

Radovi su u cijelosti izvedeni, obavljeno je testiranje i probni pogon opreme. Na zadovoljstvo Varkom-a kao investitora, projektanta i izvođača sustav u cjelini izuzetno dobro funkcionira.

Sustav omogućuje kontinuirano praćenje stanja i režima rada svih objekata i crpnih postrojenja, te daljinsko upravljanje radom sustava.

Realizaciju ovakvih projekata, a i zavidan razvoj sustava vodoopskrbe posljednjih godina trebamo prvenstveno zahvaliti nadležnom Ministarstvu i Hrvatskim vodama Zagreb.

U sufinanciranje razvojnih projekata našeg sustava vodoopskrbe Hrvatske vode Zagreb ulažu preko 15.000.000,00 kn/godišnje, a u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadne vode ulaganja su i znatno veća (20-40.000.000,00 kn/godišnje).

Na vrh
Korisni linkovi